โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าว ณ วันที่ 30 มี.ค. 66 เวลา 16:33 น. โดย ทต.บัลลังก์