4. สุ่มสอบถามตามข้อ 2 และข้อ 3 เป็นรายบุคคลว่ามีความโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างไร อย่างน้อยรวมกันแล้ว 3 คน

ข่าว ณ วันที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 9:50 น. โดย super