3. มีเอกสารการลงนามของผู้มีอำนวยการสำนัก/กอง/ฝ่ายและข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ได้ลงนามทราบทุกคน

ข่าว ณ วันที่ 06 ต.ค. 63 เวลา 21:20 น. โดย super