3. จำนวนหรือร้อยละของหนังสือ หรือคำสั่งมอบอำนาจที่ปฏิบัติจริงโดยการลงนามของ ผู้ได้รับมอบอำนาจ อย่างน้อยร้อยละ 80

ข่าว ณ วันที่ 06 ต.ค. 63 เวลา 21:31 น. โดย super