2. โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ข่าว ณ วันที่ 06 ต.ค. 63 เวลา 19:52 น. โดย super