2. เอกสารการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ

ข่าว ณ วันที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 9:48 น. โดย super