1. หนังสือหรือคำสั่งมอบอำนาจ พร้อมบัญชีการมอบอำนาจแนบท้าย (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน) ที่เป็นปัจจุบัน

ข่าว ณ วันที่ 06 ต.ค. 63 เวลา 21:30 น. โดย super