1. มีการมอบหมายสำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบและมีคำสั่งแต่งตั้ง

ข่าว ณ วันที่ 06 ต.ค. 63 เวลา 20:09 น. โดย super