วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 

เป็นศูนย์กลางการบูรณาการ

การบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 

 

 

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.ย. 63 เวลา 10:02 น. โดย super