บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบัลลังก์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (16 พ.ย. 63)

ข่าว ณ วันที่ 16 พ.ย. 63 เวลา 8:29 น. โดย ทต.บัลลังก์