หัวหน้าส่วนราชการ

นางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์

นางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์

สิบเอกเทพธนกฤต วิริยปภากร
ผู้อำนวยการกองช่าง

สิบเอกเทพธนกฤต วิริยปภากร

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอริยา ประสมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอริยา ประสมทรัพย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวชนัญภัชฐ์ มนัสขจรพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวชนัญภัชฐ์ มนัสขจรพงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา