สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวกิติยา เตรมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 06-1916-3565

นางสาวกิติยา เตรมี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร. 06-1916-3565

พันจ่าเอกศิววัฒน์ วิเศษคร้อ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 09-3491-9254

พันจ่าเอกศิววัฒน์ วิเศษคร้อ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร. 09-3491-9254

นายปิติ ทวีทรัพย์อาภรณ์
นิติกร

นายปิติ ทวีทรัพย์อาภรณ์

นิติกร

นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ถาวร
วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ถาวร

วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกฤตติกา สายแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวกฤตติกา สายแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววนิดา เจียนหนองแวง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางสาววนิดา เจียนหนองแวง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายอมร เกกสันเทียะ
นักวิชาการเกษตร

นายอมร เกกสันเทียะ

นักวิชาการเกษตร

นางสาวปณาลี หวังประสพกลาง
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวปณาลี หวังประสพกลาง

นักพัฒนาชุมชน

นายพิระเชษฐ์ แก้วสาลี
นักพัฒนาชุมชน

นายพิระเชษฐ์ แก้วสาลี

นักพัฒนาชุมชน

นายภรากร แถลงกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ

นายภรากร แถลงกลาง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญโชค ดุลขุนทด
คนงานทั่วไป

นายบุญโชค ดุลขุนทด

คนงานทั่วไป

นายมนต์ศักดิ์ แพโคกสูง
นักการภารโรง

นายมนต์ศักดิ์ แพโคกสูง

นักการภารโรง

นางเบ็ญจมาศ แถลงกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางเบ็ญจมาศ แถลงกลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัลยารัตน์ ดอนขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวกัลยารัตน์ ดอนขุนทด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายจักกฤษ สง่าสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายจักกฤษ สง่าสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายรุ่งชัย ขวบสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายรุ่งชัย ขวบสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายวินัย ปันหอม
พนักงานขับรถยนต์

นายวินัย ปันหอม

พนักงานขับรถยนต์

นายชาติ ชมภูนุช
พนักงานขับรถยนต์

นายชาติ ชมภูนุช

พนักงานขับรถยนต์

นายสามารถ ซีกพุดซา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสามารถ ซีกพุดซา

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายวัชเรนทร์ อินรัมย์
พนักงานขับรถยนต์

นายวัชเรนทร์ อินรัมย์

พนักงานขับรถยนต์

นายสมเกียรติ กอดสันเทียะ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสมเกียรติ กอดสันเทียะ

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายโกศล งีสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร

นายโกศล งีสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร

นายกฤษฎา ศอกกำปัง
พนักงานขับรถยนต์

นายกฤษฎา ศอกกำปัง

พนักงานขับรถยนต์

นายสุภจน์ ชอบสะอาด
พนักงานดับเพลิง

นายสุภจน์ ชอบสะอาด

พนักงานดับเพลิง

นายอภิวัฒน์ นามกิง
พนักงานดับเพลิง

นายอภิวัฒน์ นามกิง

พนักงานดับเพลิง

นายอำนาจ บำรุงศิลป์
พนักงานดับเพลิง

นายอำนาจ บำรุงศิลป์

พนักงานดับเพลิง

นางสาวสุกัญญา ฟังสันเทียะ
คนงานเกษตร

นางสาวสุกัญญา ฟังสันเทียะ

คนงานเกษตร

นางมณี ขุงสันเทียะ
คนงานทั่วไป

นางมณี ขุงสันเทียะ

คนงานทั่วไป

นางสำริด จีนเมือง
คนงานทั่วไป

นางสำริด จีนเมือง

คนงานทั่วไป