สำนักปลัด

นางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ
รองปลัดทต. รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์

นางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ

รองปลัดทต. รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์

นางสาววรรณภา ยิ่งยง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาววรรณภา ยิ่งยง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวกฤตติกา สายแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวกฤตติกา สายแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

นายวสันติ์ ใจรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวสันติ์ ใจรักษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ถาวร
วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ถาวร

วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายลือชัย ธูปพุทรา
นักพัฒนาชุมชน

นายลือชัย ธูปพุทรา

นักพัฒนาชุมชน

นางสาววนิดา เจียนหนองแวง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางสาววนิดา เจียนหนองแวง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายอมร เกกสันเทียะ
นักวิชาการเกษตร

นายอมร เกกสันเทียะ

นักวิชาการเกษตร

นางสาวสุจินันท์ หวายสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุจินันท์ หวายสันเทียะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายภรากร แถลงกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ

นายภรากร แถลงกลาง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญโชค ดุลขุนทด
คนงานทั่วไป

นายบุญโชค ดุลขุนทด

คนงานทั่วไป

นายมนต์ศักดิ์ แพโคกสูง
นักการภารโรง

นายมนต์ศักดิ์ แพโคกสูง

นักการภารโรง

นางเบ็ญจมาศ แถลงกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางเบ็ญจมาศ แถลงกลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายรุ่งชัย ขวบสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายรุ่งชัย ขวบสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายจักกฤษ สง่าสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายจักกฤษ สง่าสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวกัลยารัตน์ ดอนขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวกัลยารัตน์ ดอนขุนทด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวนฤมล สียางนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนฤมล สียางนอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญยิ่ง ใจใหญ่
พนักงานขับรถยนต์

นายบุญยิ่ง ใจใหญ่

พนักงานขับรถยนต์

นายวินัย ปันหอม
พนักงานขับรถยนต์

นายวินัย ปันหอม

พนักงานขับรถยนต์

นายสามารถ ซีกพุดซา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสามารถ ซีกพุดซา

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายวัชเรนทร์ อินรัมย์
พนักงานขับรถยนต์

นายวัชเรนทร์ อินรัมย์

พนักงานขับรถยนต์

นายสมเกียรติ กอดสันเทียะ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสมเกียรติ กอดสันเทียะ

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายหวัน บุขุนทด
พนักงานดับเพลิง

นายหวัน บุขุนทด

พนักงานดับเพลิง

นายสุภจน์ ชอบสะอาด
พนักงานดับเพลิง

นายสุภจน์ ชอบสะอาด

พนักงานดับเพลิง

นายอำนาจ บำรุงศิลป์
พนักงานดับเพลิง

นายอำนาจ บำรุงศิลป์

พนักงานดับเพลิง

นางมณี ขุงสันเทียะ
คนงานทั่วไป

นางมณี ขุงสันเทียะ

คนงานทั่วไป

นางสำริด จีนเมือง
คนงานทั่วไป

นางสำริด จีนเมือง

คนงานทั่วไป