สำนักปลัด

นางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ
รองปลัดทต. รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์

นางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ

รองปลัดทต. รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์

นางสาวคัมภีรดา ศรีสมครุฑ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวคัมภีรดา ศรีสมครุฑ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาววรรณภา ยิ่งยง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาววรรณภา ยิ่งยง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวกฤตติกา สายแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวกฤตติกา สายแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ถาวร
วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ถาวร

วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวภัทธริดา ทวีถิ่น
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัทธริดา ทวีถิ่น

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายลือชัย ธูปพุทรา
นักพัฒนาชุมชน

นายลือชัย ธูปพุทรา

นักพัฒนาชุมชน

นางสาววนิดา เจียนหนองแวง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางสาววนิดา เจียนหนองแวง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายอมร เกกสันเทียะ
นักวิชาการเกษตร

นายอมร เกกสันเทียะ

นักวิชาการเกษตร

นายภรากร แถลงกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ

นายภรากร แถลงกลาง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญโชค ดุลขุนทด
คนงานทั่วไป

นายบุญโชค ดุลขุนทด

คนงานทั่วไป

นายมนต์ศักดิ์ แพโคกสูง
นักการภารโรง

นายมนต์ศักดิ์ แพโคกสูง

นักการภารโรง

นางเบ็ญจมาศ แถลงกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางเบ็ญจมาศ แถลงกลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัลยารัตน์ ดอนขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวกัลยารัตน์ ดอนขุนทด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายจักกฤษ สง่าสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายจักกฤษ สง่าสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายรุ่งชัย ขวบสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายรุ่งชัย ขวบสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายวินัย ปันหอม
พนักงานขับรถยนต์

นายวินัย ปันหอม

พนักงานขับรถยนต์

ว่าง
พนักงานขับรถยนต์

ว่าง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวนฤมล สียางนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนฤมล สียางนอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวัชเรนทร์ อินรัมย์
พนักงานขับรถยนต์

นายวัชเรนทร์ อินรัมย์

พนักงานขับรถยนต์

นายสมเกียรติ กอดสันเทียะ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสมเกียรติ กอดสันเทียะ

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสามารถ ซีกพุดซา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสามารถ ซีกพุดซา

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสุภจน์ ชอบสะอาด
พนักงานดับเพลิง

นายสุภจน์ ชอบสะอาด

พนักงานดับเพลิง

นางมณี ขุงสันเทียะ
คนงานทั่วไป

นางมณี ขุงสันเทียะ

คนงานทั่วไป

นางสำริด จีนเมือง
คนงานทั่วไป

นางสำริด จีนเมือง

คนงานทั่วไป

นายอำนาจ บำรุงศิลป์
พนักงานดับเพลิง

นายอำนาจ บำรุงศิลป์

พนักงานดับเพลิง

ว่าง
พนักงานดับเพลิง

ว่าง

พนักงานดับเพลิง