สมาชิกสภา

นายประสิทธิ์ นนท์ขุนทด
ประธานสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์
โทร. 08-2155-7212

นายประสิทธิ์ นนท์ขุนทด

ประธานสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

โทร. 08-2155-7212

นายสุข อยู่เจริญ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์
โทร. 08-6254-1095

นายสุข อยู่เจริญ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

โทร. 08-6254-1095

นายอุเทน อัธยาศัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์
โทร. 09-4575-6797

นายอุเทน อัธยาศัย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

โทร. 09-4575-6797

นายสำเริง รอดทองสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์
โทร. 09-8604-5459

นายสำเริง รอดทองสุข

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

โทร. 09-8604-5459

นายชลอ ดีขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์
โทร. 08-5631-6598

นายชลอ ดีขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

โทร. 08-5631-6598

นายเคลื่อน งิมขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์
โทร. 09-0189-1985

นายเคลื่อน งิมขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

โทร. 09-0189-1985

นางสาวถลัชนันท์ พูนมะลัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์
โทร. 09-4474-5984

นางสาวถลัชนันท์ พูนมะลัง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

โทร. 09-4474-5984

นายวิษณุพงษ์ สุริยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์
โทร. 06-3771-4878

นายวิษณุพงษ์ สุริยา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

โทร. 06-3771-4878

นายพิชิต รอดเมือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์
โทร. 08-2139-0238

นายพิชิต รอดเมือง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

โทร. 08-2139-0238

นายสุวิทย์ นามกิง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์
โทร. 08-0157-9839

นายสุวิทย์ นามกิง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

โทร. 08-0157-9839

นายคูณ รักชาติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์
โทร. 08-0370-4358

นายคูณ รักชาติ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

โทร. 08-0370-4358

นายพชรณรงค์ ชาติวัฒนสุคนธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์
โทร. 06-1237-1892

นายพชรณรงค์ ชาติวัฒนสุคนธ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

โทร. 06-1237-1892