สมาชิกสภา

นายประสิทธิ์ นนท์ขุนทด
ประธานสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายประสิทธิ์ นนท์ขุนทด

ประธานสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายสุข อยู่เจริญ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายสุข อยู่เจริญ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายอุเทน อัธยาศัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายอุเทน อัธยาศัย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายสำเริง รอดทองสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายสำเริง รอดทองสุข

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายชลอ ดีขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายชลอ ดีขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายเคลื่อน งิมขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายเคลื่อน งิมขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นางสาวถลัชนันท์ พูนมะลัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นางสาวถลัชนันท์ พูนมะลัง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายวิษณุพงษ์ สุริยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายวิษณุพงษ์ สุริยา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายพิชิต รอดเมือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายพิชิต รอดเมือง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายสุวิทย์ นามกิง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายสุวิทย์ นามกิง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายคูณ รักชาติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายคูณ รักชาติ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายพชรณรงค์ ชาติวัฒนสุคนธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายพชรณรงค์ ชาติวัฒนสุคนธ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์