สมาชิกสภา

นายชลอ ดีขุนทด
ประธานสภาเทศบาล

นายชลอ ดีขุนทด

ประธานสภาเทศบาล

นางบังอร กะสันเทียะ
รองประธานสภาเทศบาล

นางบังอร กะสันเทียะ

รองประธานสภาเทศบาล

นางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ
เลขานุการสภาเทศบาล

นางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ

เลขานุการสภาเทศบาล

นายเคลื่อน งิมขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเคลื่อน งิมขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประสิทธิ์ นนท์ขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประสิทธิ์ นนท์ขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอัวะ ตอบสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอัวะ ตอบสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุข อยู่เจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุข อยู่เจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสมพร หึกขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสมพร หึกขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายฉลองชัย สถิตายุธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายฉลองชัย สถิตายุธ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายพิทักษ์ สวัสดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายพิทักษ์ สวัสดี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายพิชิต รอดเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายพิชิต รอดเมือง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายกองพล มีเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายกองพล มีเงิน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายคูณ รักชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายคูณ รักชาติ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2