ผู้บริหาร

ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา
นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา

นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

นายสุเทพ จินากูล
รองนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

นายสุเทพ จินากูล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

นายชิ้น กมลเพชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

นายชิ้น กมลเพชร

รองนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

นายลิ ขุนสันเทียะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

นายลิ ขุนสันเทียะ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

นายเจริญ ฟองสันเทียะ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

นายเจริญ ฟองสันเทียะ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์