ผู้บริหาร

ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา
นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์
โทร. 09-2283-5835

ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา

นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

โทร. 09-2283-5835

นายสุเทพ จินากูล
รองนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์
โทร. 09-4106-3761

นายสุเทพ จินากูล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

โทร. 09-4106-3761

นายลิ ขุนสันเทียะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์
โทร. 08-8724-4018

นายลิ ขุนสันเทียะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

โทร. 08-8724-4018

นางวริญญา ขาวฉลาด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์
โทร. 09-3779-4682

นางวริญญา ขาวฉลาด

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

โทร. 09-3779-4682

นายเจริญ ฟองสันเทียะ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์
โทร. 08-7007-7348

นายเจริญ ฟองสันเทียะ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

โทร. 08-7007-7348

หัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดเทศบาลตำบลบัลลีงก์
-ว่าง-

ปลัดเทศบาลตำบลบัลลีงก์

-ว่าง-

นางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์
โทร. 06-4072-2981

นางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์

โทร. 06-4072-2981

นางสาวกิติยา เตรมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.06-1916-3565

นางสาวกิติยา เตรมี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร.06-1916-3565

นางอริยา ประสมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08-9626-7733

นางอริยา ประสมทรัพย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 08-9626-7733

สิบเอกเทพธนกฤต วิริยปภากร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 09-1830-9191

สิบเอกเทพธนกฤต วิริยปภากร

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 09-1830-9191

นางสาวชนัญภัชฐ์ มนัสขจรพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 08-5653-6595

นางสาวชนัญภัชฐ์ มนัสขจรพงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร. 08-5653-6595

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-