ผู้บริหาร

ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา
นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์
โทร. 09-2283-5835

ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา

นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

โทร. 09-2283-5835

นายสุเทพ จินากูล
รองนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์
โทร. 09-4106-3761

นายสุเทพ จินากูล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

โทร. 09-4106-3761

นายลิ ขุนสันเทียะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์
โทร. 08-8724-4018

นายลิ ขุนสันเทียะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

โทร. 08-8724-4018

นางวริญญา ขาวฉลาด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์
โทร. 09-3779-4682

นางวริญญา ขาวฉลาด

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

โทร. 09-3779-4682

นายเจริญ ฟองสันเทียะ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์
โทร. 08-7007-7348

นายเจริญ ฟองสันเทียะ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

โทร. 08-7007-7348