กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประมวล กองแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 09-8668-8774

นายประมวล กองแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 09-8668-8774

นายอชิรวิชญ์ เจริญวงศ์ธนากูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอชิรวิชญ์ เจริญวงศ์ธนากูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมงคล งิมขุนทด
คนงานทั่วไป

นายมงคล งิมขุนทด

คนงานทั่วไป