กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประมวล กองแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายประมวล กองแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายอชิรวิชญ์ เจริญวงศ์ธนากูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอชิรวิชญ์ เจริญวงศ์ธนากูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมงคล งิมขุนทด
คนงานทั่วไป

นายมงคล งิมขุนทด

คนงานทั่วไป