กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สิบเอก เทพธนกฤต วิริยปภากร
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สิบเอก เทพธนกฤต วิริยปภากร

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอชิรวิชญ์ เจริญวงศ์ธนากูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอชิรวิชญ์ เจริญวงศ์ธนากูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมงคล งิมขุนทด
คนงานทั่วไป

นายมงคล งิมขุนทด

คนงานทั่วไป