กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประมวล กองแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร. 09-8668-8774

นายประมวล กองแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

โทร. 09-8668-8774

นายประมวล กองแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธาร
โทร. 09-8668-8774

นายประมวล กองแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธาร

โทร. 09-8668-8774

นายอชิรวิชญ์ เจริญวงศ์ธนากูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอชิรวิชญ์ เจริญวงศ์ธนากูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมงคล งิมขุนทด
คนงานทั่วไป

นายมงคล งิมขุนทด

คนงานทั่วไป