กองช่าง

สิบเอกเทพธนกฤต วิริยปภากร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 09-1830-9191

สิบเอกเทพธนกฤต วิริยปภากร

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 09-1830-9191

นายบรรดิษฐ สายเสน
นายช่างโยธา

นายบรรดิษฐ สายเสน

นายช่างโยธา

นายอนุรักษ์ จินากูล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายอนุรักษ์ จินากูล

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายพงษ์พัฒน์ มอมขุนทด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายพงษ์พัฒน์ มอมขุนทด

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายคัมรณย์ เพราะนิสัย
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

นายคัมรณย์ เพราะนิสัย

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

นางสาวชวินธร กุสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชวินธร กุสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกิตติชัย นิลดีสระน้อย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกิตติชัย นิลดีสระน้อย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา