กองคลัง

นางอริยา ประสมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08-9626-7733

นางอริยา ประสมทรัพย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 08-9626-7733

นางสาวเนตรชนก จากโคกสูง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวเนตรชนก จากโคกสูง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวใบหยก บังสันเทียะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวใบหยก บังสันเทียะ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายทศพล ศรีหวัง
นักวิชาการพัสดุ

นายทศพล ศรีหวัง

นักวิชาการพัสดุ

นางสุปราณี งิมขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสุปราณี งิมขุนทด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอาริษา อิงสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอาริษา อิงสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวชิดชนก มีกุดเวียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวชิดชนก มีกุดเวียน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอฑิตยา เริงสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอฑิตยา เริงสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ