กองคลัง

นางอริยา ประสมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอริยา ประสมทรัพย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเนตรชนก จากโคกสูง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวเนตรชนก จากโคกสูง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวใบหยก บังสันเทียะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวใบหยก บังสันเทียะ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายทศพล ศรีหวัง
นักวิชาการพัสดุ

นายทศพล ศรีหวัง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววัชรา จิบหนองแวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาานการเงินและบัญชี

นางสาววัชรา จิบหนองแวง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาานการเงินและบัญชี

นางสาวรัตนศิริ แคสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวรัตนศิริ แคสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวชิดชนก มีกุดเวียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวชิดชนก มีกุดเวียน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอฑิตยา เริงสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอฑิตยา เริงสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ