กองการศึกษา

นางสาวชนัญภัชฐ์ มนัสขจรพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวชนัญภัชฐ์ มนัสขจรพงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางปิยนันท์ ขิดเขียว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางปิยนันท์ ขิดเขียว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวมัลลิกา ภู่บัว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางสาวมัลลิกา ภู่บัว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางสาวแสงเดือน ข่อยจัตุรัส
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแสงเดือน ข่อยจัตุรัส

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเบญจวรรณ นูขุนทด
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเบญจวรรณ นูขุนทด

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางกุสุมา ชมนาวัง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางกุสุมา ชมนาวัง

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรุณี ผมงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรุณี ผมงาม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ทองนาค
ครูผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ทองนาค

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเนาวรัตน์ เริงสันเทียะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเนาวรัตน์ เริงสันเทียะ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิจธยากร รามโคกกรวด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิจธยากร รามโคกกรวด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวทองใบ ชอบใจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวทองใบ ชอบใจ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววนิดา เม่าขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววนิดา เม่าขุนทด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิริเพชร พอพันดุง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิริเพชร พอพันดุง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุชาวดี ง่วงกลางดอน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุชาวดี ง่วงกลางดอน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกิตติยา ศรีสันเทียะ
จ้างเหมา

นางสาวกิตติยา ศรีสันเทียะ

จ้างเหมา