กองการศึกษา

นางสาวชนัญภัชฐ์ มนัสขจรพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 8-5563-6595

นางสาวชนัญภัชฐ์ มนัสขจรพงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร. 8-5563-6595

นายอุทัย คณาโจทย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายอุทัย คณาโจทย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ว่าง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวณฐพร ขุงสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณฐพร ขุงสันเทียะ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางกุสุมา ชมนาวัง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางกุสุมา ชมนาวัง

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแสงเดือน ข่อยจัตุรัส
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแสงเดือน ข่อยจัตุรัส

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเนาวรัตน์ เริงสันเทียะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเนาวรัตน์ เริงสันเทียะ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ทองนาค
ครูผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ทองนาค

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเบญจวรรณ นูขุนทด
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเบญจวรรณ นูขุนทด

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิจธยากร รามโคกกรวด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิจธยากร รามโคกกรวด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรุณี ผมงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรุณี ผมงาม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวทองใบ ชอบใจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวทองใบ ชอบใจ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุชาวดี ง่วงกลางดอน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุชาวดี ง่วงกลางดอน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววนิดา เม่าขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววนิดา เม่าขุนทด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิริเพชร พอพันดุง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิริเพชร พอพันดุง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก