999 )โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ 21 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่สมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ (ธ.ค.ก.),เวลา 11.00 น. กระทำพิธีเปิดการอบรมฯ โดยนายพิชาญ ตราผักแว่น ป.อาวุโสฯ รักษาราชการแทน นอภ.โนนไทย, เวลา 15.00 น. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินประกวดอำเภอที่มีผลงานดีเด่นฯ ธ.ค.ก., เวลา 16.00 น. นายพศวีร์  สมใจ ปศุสัตว์ จว.นม. พบปะให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมฯ ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าว ณ วันที่ 21 ก.ค. 60 เวลา 16:49 น. โดย super