952 )ประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ

วันศุกร์ที่  21  เมษายน  2560  เวลา  13.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์  ตามแนวพระราชดำริ  โดยมีนายณัฐพงศ์  ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธาน  ณ  ห้องประชุม 1  ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  ผ่าน  Video conference  โดยนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานการประชุมระดับจังหวัด  เพื่อนำเสนอ/ชีแจงโครงการฯ  ร่วมกับนายอำเภอ  และห้วหน้าส่วนราชการในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา  ต่อที่ประชุมพร้อมกับจังหวัดต่าง ๆ  ที่เข้าร่วมโครงการ  ณ  ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ

ข่าว ณ วันที่ 21 เม.ย. 60 เวลา 13:08 น. โดย super