951 )ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำเดือนเมษายน 2560

วันอังคารที่  18  เมษายน  2560  เวลา  09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลประจำเดือน  เมษายน  2560  แจ้งผลการดำเนินงานและการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งการเตรียมการต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการที่สำคัญ  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำเดือนเมษายน 2560

ข่าว ณ วันที่ 18 เม.ย. 60 เวลา 8:40 น. โดย super