948 )โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพุธที่  19  เมษายน  2560  เวลา  09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  ประธานและวิทยากรในการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ผู้นำท้องที่  และผู้นำกลุ่มอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  และนางจริญญา  สัพโส  ปลัดท้องถิ่นอำเภอโนนไทย  เป็นวิทยากรให้การบรรยายในคร้ังนี้ด้วยโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 19 เม.ย. 60 เวลา 12:54 น. โดย super