940 )ต้อนรับนายมุรธาธัร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานประชุมโครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน

วันเสาร์ที่  8  เมษายน  2560  เวลา  15.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กรุณาเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเกษตรพึ่งตน  ข้าวโพดยั่งยืน  ฤดูกาลผลิต  2560  เพื่อพัฒนาเข้าระบบเกษตรแปลงใหญ่  ในการลดต้นทุนการผลิต  ตามหลักวิชาการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  แนวทางประชารัฐของรัฐบาล  โดยมีนางยุพวัลย์  ชมชื่นดี  เกษตรอำเภอโนนไทย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน/เกษตรกรฯ  ร่วมปรึกษาหารือและให้การต้อนรับ  ณ  ห้องรับรองเทศบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับนายมุรธาธัร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานประชุมโครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน

ข่าว ณ วันที่ 08 เม.ย. 60 เวลา 9:50 น. โดย super