936 )ต้อนรับคุณทินกร พรหมคุณ หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และประชุมผู้นำตำบลบัลลังก์

วันพุธที่  5  เมษายน  2560  เวลา  10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายทินกร  พรหมคุณ  หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา  และคณะ  เข้าพบเพื่อนำเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการวางผังการติดต้ังแผงโซล่าเซล  และถังเก็บน้ำตามโครงการจัดการตนเองด้านการอนุรักษ์พลังงานฯ  ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บัลลังก์ โมเดล)  ณ  ห้องรับรองเทศบาลตำบลบัลลังก์  เกษตรกรทำการชี้จุดสำหรับการดำเนินโครงการ  จำนวน  5  จุด  ณ  บ้านเมืองเก่า  หมู่ 12 ต้อนรับคุณทินกร พรหมคุณ หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และประชุมผู้นำตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 05 เม.ย. 60 เวลา 13:29 น. โดย super