934 )ประชุมการจัดต้ังคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มข้าวโพดแปลงใหญ่

วันพฤหัสบดีที่  30  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประชุมการดำเนินการโครงการ  “เกษตรพึ่งตน  ข้าวโพดยั่งยืน”  ในปีที่ผ่านมา  และผลักดันเข้าสู่รูปแบบเกษตรแปลงใหญ่เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงความรู้ตามหลักวิชาการ  แหล่งเงินทุน  เครื่องมือการผลิตที่ทันสมัย  ลดต้นทุนการผลิต  มีรายได้มากขึ้น  โดยในวันนี้ได้มีการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่มข้าวโพดแปลงใหญ่  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ตัวแทนเกษตรอำเภอโนนไทย  และพี่น้องชาวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  เข้ารับการประชุม  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมการจัดต้ังคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มข้าวโพดแปลงใหญ่

ข่าว ณ วันที่ 30 มี.ค. 60 เวลา 8:27 น. โดย super