933 )ต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดและรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน

วันอาทิตย์ที่  26  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  และรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ  “เกษตรพึ่งตน  ข้าวโพดยั่งยืน”  บัลลังก์โมเดล  โดยมีผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  พนักงานเข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดและรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน

ข่าว ณ วันที่ 26 มี.ค. 60 เวลา 9:41 น. โดย super