925 )ต้อนรับนายวิกรานต์ฯ ประธานพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข”

วันศุกร์ที่  10  มีนาคม  2560  เวลา  13.30  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจัรตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  นายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  ให้การต้อนรับนายวิกรานต์  บุญเจริญ  ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย  เมืองสุข” จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี 2560  และคณะ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  อสม.  และชาวบ้านกุดเวียนให้การต้อนรับ  ณ  บ้านกุดเวียน  หมู่ 4  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาต้อนรับนายวิกรานต์ฯ ประธานพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข”

ข่าว ณ วันที่ 11 มี.ค. 60 เวลา 14:10 น. โดย super