906 )ต้อนรับนายณรงค์ชัย หาญสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ และคณะ

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับนายณรงค์ชัย หาญสันเทียะ   ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ และคณะ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำหรับฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ ต.บัลลังก์ ณ ห้องรับรองฯต้อนรับนายณรงค์ชัย หาญสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ และคณะ

ข่าว ณ วันที่ 15 ก.พ. 60 เวลา 12:40 น. โดย super