899 )พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ บ.กุดเวียน

วันเสาร์ที่  11  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค ม.4,6,7,9 ตำบลบัลลังก์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ บ.กุดเวียน และกิจกรรมปลูกหญ้าอาหารสัตว์เพื่อขยายพันธ์ภายใต้ “โครงการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ประชารัฐสามัคคี ” เพื่อเพิ่มอาหารสัตว์ให้แก่โคกระบือ  ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 5% เพิ่มจำนวนโค กระบือ 10% โดยใช้ท่อนพันธ์ุหญ้าเนเปีย 2,000 กก. พื้นที่ 4 ไร่ โดยได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำจาก อบต.สายออ และผู้สื่อข่าวให้สัมภาษณ์กิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ แปลงสาธิตเพิ่มผลผลิตฯ/แปลงปลูกหญ้าอาหารสัตว์ประชารัฐสามัคคีทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ บ.กุดเวียน

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.พ. 60 เวลา 17:21 น. โดย super