894 )พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวตำบลบัลลังก์

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค ม.2,3,18 ตำบลบัลลังก์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ สำหรับผู้เข้ามาเยี่ยมชม บริเวณรั้วเทศบาลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาลาพักคอยผู้ปกครอง ผู้ติดต่อราชการ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ และประชุมพนักงานวางแผนการปฏิบัติในวันต่อไป ณ อาคารส่งเสริมการเกษตร ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 10 ก.พ. 60 เวลา 17:31 น. โดย super