876 )ผลงานการดำเนินงานของหน่วยสำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาฯ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ขอบคุณพร้อมนำเสนอผลงานของหน่วยสำนักงานพัฒนาภาค ๕  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย  ตั้งแต่เคลื่อนยายกำลังพล  ๓๒  นาย  เครื่องจักร  ๓๐  คัน  เข้าปฏิบัติงานขุดลอกแหล่งน้ำแก้มลิงระบบพวง  เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ๓  แห่ง  คือ  โรงเรียนบึงคำคู  บึงโนนเจดีย์  และบึงหนองศาลา  เป็นหน่วยงานของทหารที่มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และทำให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านชุมชนได้อย่างดียิ่งผลงานการดำเนินงานของหน่วยสำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาฯ

ข่าว ณ วันที่ 26 ม.ค. 60 เวลา 14:51 น. โดย super