869 )สัมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแบบ lntensive Farm

วันพฤหัสบดีที่  19  มกราคม  2560  เวลา  09.30  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานพิธีเปิดการสัมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแบบ  lntensive  Farm  ผู้เข้าร่วมสัมนาเป็นสมาชิกปศุสัตว์แผลงใหญ่ตำบลบัลลังก์  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายเฉลียว  ขจรภพ  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  และจากปศุสัตว์อำเภอโนนไทย  กรุณาเป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ฯตำบลหลุงประดู่  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมาสัมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแบบ lntensive Farm

ข่าว ณ วันที่ 19 ม.ค. 60 เวลา 12:21 น. โดย super