868 )ประชุมสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลบัลลังก์ คร้ังที่ 1

วันอังคารที่  17  มกราคม  2560  เวลา  13.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานการประชุมสามมัญ  ครั้งที่ 1  ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลบัลลังก์  โดยมีนายสุกิจ  ชุ่มฟักกิจ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  และนางศุภศิริ  จันทร์เวียง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลบัลลังก์ คร้ังที่ 1

ข่าว ณ วันที่ 17 ม.ค. 60 เวลา 16:33 น. โดย super