829 )ประชุมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริหารงานพร้อมการร่วมกิจกรรม

วันอังคารที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประชุมรับฟังปัญหา  ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน  และการเข้าร่วมกิจกรรมพรุ่งนี้  ๕  กิจกรรม  (ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับสวัสดิการภาครัฐ  การบริการเปิด/ทำบัตร  ATM  โดยธนาคารฯ  การสมัครสมาชิกโรงเรียนเกษตรกรอ้อย  เพื่อขอโควต้า  และเตรียมความพร้อมขอรับสิทธิ์โครงการตามมติ  ครม.  ที่เทศบาลฯ  และการลงแขกเกี่ยวข้าวฯ)  ที่ศาลาการเปรียญวัดโนนเจดีย์  หมู่ที่ ๑  ตำบลบัลลังก์  สำหรับสรุปผลการขายข้าวโพดส่งตรงโรงงาน  วันนี้ืเวลา  ๒๐.๐๐ น.  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯส่งเข้าโรงงาน  (บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อีสาน  จำกัด (มหาชน)  ตำบลโคกกรวดฯ)  โดยผ่านจุดรวบรวมที่ลาน  อตก.ที่บ้านโคกพรม  ตำบลโนนไทย  และส่งตรง  รวม  ๑๐๕  ตัน  ค้างรอส่งพรุ้งนี้ที่ อตก.อีก  ๖๑  ตัน  สำหรับผลผลิตข้าวโพด  เบอร์ ๒  รับซื้อในราคาประกัน  ๗.๙๐  บาท/กก.ประชุมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริหารงานพร้อมการร่วมกิจกรรม

ข่าว ณ วันที่ 29 พ.ย. 59 เวลา 8:55 น. โดย super