826 )สรุปผลการขายข้าวโพดส่งตรงโรงงาน

 วันพุธที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๒๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  สรุปผลการขายข้าวโพดส่งตรงโรงงาน  วันนี้  เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ  ส่งเข้าโรงงานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อีสาน  จำกัด  (มหาชน)  ตำบลโคกกรวด  โดยผ่านจุดรวบรวมที่ อตก. บ้านโคกพรม  ตำบลโนนไทย  อำเภอโนนไทย  และส่งตรงรวม  ๘๑  ตัน  ค้างที่ลานรอส่ง  ๒๗  ตัน  คุณภาพข้าวโพดเบอร์ ๒  รับซื้อในราคา  ๗.๙๐  บาท/กก.สรุปผลการขายข้าวโพดส่งตรงโรงงาน

ข่าว ณ วันที่ 23 พ.ย. 59 เวลา 14:10 น. โดย super