825 )คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสถานศึกษา/การนำเสนองบประมาณด้านสุขภาพ

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ (ประธานคณะกรรมการศูนย์ศึกษาพิเศษ เขต ๑๑) เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา และเวลา ๑๕.๓๐ น. นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้าร่วมประชุมการเสนองบประมาณด้านสุขภาพ และตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ (บัลลังก์โมเดล) โดยมี ดร.คมกริช ฤทธิ์บุรี สาธารณสุขอำเภอโนนไทย กรุณาเป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสถานศึกษา/การนำเสนองบประมาณด้านสุขภาพ

ข่าว ณ วันที่ 23 พ.ย. 59 เวลา 15:53 น. โดย super