821 )ประชุมผู้นำระดับตำบลบัลลังก์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานการประชุมผู้นำระดับตำบล  คร้ังที่  ๑๖/๒๕๕๙  โดยมีวาระฯ  ร่วมพิจารณาที่สำคัญ  คือ  การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  การเตรียมต้อนรับ  พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ที่จะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมผู้นำระดับตำบลบัลลังก์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙

ข่าว ณ วันที่ 21 พ.ย. 59 เวลา 17:35 น. โดย super