820 )การขุดลอกคลองส่งน้ำจากสายลำเชียงไกรไปยังอ่างเก็บน้ำหนองกก ระยะทาง ๓.๓ กม.

การขุดลอกคลองส่งน้ำจากสายลำเชียงไกรไปยังอ่างเก็บน้ำหนองกก ระยะทาง ๓.๓ กม.วันจันทร์ที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรสำหรับขุดลอกคลองส่งน้ำ  จากคลองส่งน้ำลำเชียงไกรฝั่งซ้ายไปยังอ่างเก็บน้ำหนองกก  ระยะทาง  ๓.๓  กิโลเมตร  ตามแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนของอำเภอโนนไทย  ณ  บ้านสระตะเฆ่หิน  หมู่ที่ ๑๕  ตำบลบัลลังก์  (งบ อบจ.)  ตรวจติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกร  ภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ  ณ  บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลบัลลังก์  และติดตามกระบวนการดำเนินงาน  ณ  อ.ต.ก.บ้านโคกพรม  ตำบลโนนไทย  อำเภอโนนไทย  ผลการดำเนินงานวันนี้  เกษตรกรส่งข้าวโพดตรงที่โรงงาน  ๓๐  ตัน  คงค้างที่  อตก.  ๓๐  ตัน

ข่าว ณ วันที่ 21 พ.ย. 59 เวลา 16:03 น. โดย super