817 )ต้อนรับ ดร.ดิเรก แสสนธิ์ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารสถาบันทรัพยากรมนุษย์ฯ และคณะ

วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับ ดร.ดิเรก  แสสนธิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  สถาบันพัฒนากรมนุษย์ฯ  และคณะ  เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้พร้อมปฏิบัติงานและเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  ณ  ห้องปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบัลลังก์  และในเวลาดังกล่าวได้มอบหมายให้  สิบเอกเทพธนกฤษ  แพงดี  ผู้อำนวยการกองช่างฯ  นำคณะที่ปรึกษาโครงการสูบน้ำสู่ภัยแล้วด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำรวจความพร้อมพื้นที่ดำเนินโครงการทั้ง  ๕  จุด  ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงพลังงาน  ณ  บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาต้อนรับ ดร.ดิเรก แสสนธิ์ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารสถาบันทรัพยากรมนุษย์ฯ และคณะ

ข่าว ณ วันที่ 18 พ.ย. 59 เวลา 8:11 น. โดย super