814 )นายกเทศมนตรีตรวจแปลงพันธุ์อ้อย ของสมาชิก รร.เกษตรกรอ้อย (บัลลังก์โมเดล)

วันพุธที่  16  พฤศจิกายน  2559  เวลา  14.30  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด  ของสมาชิกกลุ่มโรงเรียนเกษตรกรอ้อย (บัลลังก์โมเดล)  เพื่อเตรียมขยายพันธุ์เพาะปลูกฤดูการผลิต 2559/2560  ปีแห่งการรณรงค์ตัดอ้อยสะอาดฯ  ส่งโรงงาน  (เตรียมความรู้,ดิน(วิเคราะห์ดิน),พันธุ์ (สะอาด,คุณภาพ)  ปุ๋ยสั่งตัดฯ  เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำลง  ผลผลิตยาวนาน  รายได้เพิ่มสูงขึ้น  (ค่าตัดสด,ค่าความหวาน,อ้อยอินทรีย์,ค่าขนส่งฯ)  โดยความร่วมมือ  4  ฝ่าย  ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล  (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ  เทศบาลตำบลบัลลังก์,เกษตรอำเภอโนนไทย และบริษัทอุตสาหกรรมอ่างเวียน  จำกัด (วังขนาย)  ณ  บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่ 12  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีตรวจแปลงพันธุ์อ้อย ของสมาชิก รร.เกษตรกรอ้อย (บัลลังก์โมเดล)

ข่าว ณ วันที่ 16 พ.ย. 59 เวลา 11:13 น. โดย super