811 )ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน และต้อนรับนายชูรัตฯ หารือแนวทางจัดทำงบประมาณ

วันจันทร์ที่  14  พฤศจิกายน  2559  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานฯ  ภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  4  ฝ่าย  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  “เกษตรพึ่งตนเอง  ข้าวโพดยั่งยืน”  (บัลลังก์โมเดล)  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฯ  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรโดยตรง  ณ  ห้องรับรองเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน และต้อนรับนายชูรัตฯ หารือแนวทางจัดทำงบประมาณ

ข่าว ณ วันที่ 14 พ.ย. 59 เวลา 15:18 น. โดย super