806 )ประชุมผู้นำตำบลในการทบทวนวิสัยทัศน์ตำบล แผนพัฒนาตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม

วันศุกร์ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้นำระดับตำบล  (พระภิกษุ  ท้องที่  ท้องถิ่น  ผอ.โรงเรียน  รพ.สต.  ตร.ชุมชน  อสม.  ผู้สูงอายุ)  ครั้งที่  ๑๘/๒๕๕๙  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ติดตามงาน  เสนองาน  โครงการ  งบประมาณตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  (วิสัยทัศน์แผนฯ  ฉบับที่  ๑๒  ยุทธศาสตร์  ๕  ปี  ๒๐  ปี)  ในการนี้ที่ประชุมร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ตำบลแผนพัฒนาตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม  ระยะ  ๑,๒,๓,๔,๕  ปี  และการเตรียมความพร้อมเร่งรัดความช่วยเหลือเกษตรกร  ตามโครงการฯ  และมติ  ครม.  ในโอกาสนี้นางจริยา  สัพโส  ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย  และนายบัลลังก์  หมอกกระโทก  ปลัดอำเภอโนนไทย  ได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย  ณ  ศูณย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมผู้นำตำบลในการทบทวนวิสัยทัศน์ตำบล แผนพัฒนาตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม

ข่าว ณ วันที่ 05 พ.ย. 59 เวลา 16:51 น. โดย super