804 )นายกเทศมนตรีร่วมประชุมชี้แจงในการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล

วันพฤหัสบดีที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมประชุมชี้แจง/ปรึกษาหารือกับผู้นำและประชาชนในการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล  กรณีเกษตรกรประสบภัยพิบัติ  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ  โดยขอความร่วมมือลานตากทุกแห่งในพื้นที่ให้สนับสนุนเพื่อชะลอการขาย  การปรับปรุงฉางขนาด  ๔๐๐  เกวียน  ตาชั่ง  ขนาดใหญ่  ยุ้งของชุมชนไว้บริการเกษตรกรทำนา  รวมทั้งการช่วยเหลือตามราคาประกันข้าวโพด  และในโอกาสนี้ได้แนะนำชุดปฏิบัติงานฯ  โดยร้อยเอกรัชฎาบดินทร์  ชาญวิทยาณัฏฐ์  หัวหน้าชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำภาค ๕  หน่ว่ยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  ในการนำกำลังพลและเครื่องจักร  เข้าปฏิบัติงานตามแผนการขุดลอกแหล่งน้ำแก้มลิงระบบพวง  ๔  แห่ง  ณ  วัดโนนเจดีย์ (แห่งที่ ๒)  ตำบลบัลลังก์    อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีร่วมประชุมชี้แจงในการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล

ข่าว ณ วันที่ 03 พ.ย. 59 เวลา 15:22 น. โดย super