801 )การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๑๑ จ.นม.

วันพุธที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  (ประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา)  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบัลลังก์  ปฏิบัติงานสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร  “อาคารสิริวิทยาทร”  ในวันจันทร์ที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๑๑  จังหวัดนครราชสีมาการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๑๑ จ.นม.

ข่าว ณ วันที่ 02 พ.ย. 59 เวลา 17:00 น. โดย super