794 )นายกเทศมนตรีร่วมให้การต้อนรับองครักษ์ สำนักพระราชวัง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  (ประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ)  นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กรุณาให้การต้อนรับราชองครักษ์  สำนักพระราชวัง  และนำตรวจสถานที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร  “อาคารสิริวิทยาทร”  ในวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๑๑  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีร่วมให้การต้อนรับองครักษ์ สำนักพระราชวัง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑

ข่าว ณ วันที่ 27 ต.ค. 59 เวลา 10:14 น. โดย super