793 )ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว “น้ำคือชีวิต” ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอโครงการต่อรัฐบาล

วันพุธที่  26  ตุลาคม  2559  เวลา  13.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สือข่าวฯ  “น้ำคือชีวิต”  ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เสนอโครงการต่อรัฐบาล  โดยได้น้อมนำแนวทางพระราชการแก้ไขปัญหาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  น้ำท่วม  ภัยแล้ง  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  มาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั้งระบบ  รวมทั้งการจัดหาแหล่งพักน้ำตามจุดต่างๆ  ตามโครงการแก้มลิงระบบพวง  เพื่อให้เกิดความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล  กระทั้งได้รับการสนับสนุนและอนุมัติโครงการ  ณ  บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ตอนล่าง  แก้มลิงระบบพวง  แห่งที่ 1 (บึงคำคู)  ดำเนินการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างเปิดน้ำเข้า  แห่งที่ 2 (บึงโนนเจดีย์)  ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาภาค 5  หน่วยทหารพัฒนาฯ  4  แห่ง  ทรัพยากรน้ำ  1  แห่ง  ตำบลบัลลังก์  โดยมีร้อยเอกรัชฎาบดินทร์  ชาญวิทยาณัฏฐ์  หัวหน้าชุดปฏิบัติงานงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำฯ  กองบัญชาการกองทัพไทย  ร่วมนำสำรวจและให้การต้อนรับให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว “น้ำคือชีวิต” ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอโครงการต่อรัฐบาล

ข่าว ณ วันที่ 26 ต.ค. 59 เวลา 15:27 น. โดย super