792 )รวมพลังประชาชนติดตั้งภาพถวายความอาลัย พระราชกรณียกิจ พระจริยวัตร

วันพุธที่  26  ตุลาคม  2559  เวลา  11.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบัลลังก์  ติดต้ังภาพถวายความอาลัย  พระราชกรณียกิจ  พระราชจริยวัตร  อันงดงาม  ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  โดยทำการประดับตกแต่งผูกผ้าเพื่อน้อมเกล้าถวายความอาลัยฯ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ซึ่งทุกคนร่วมกันทำงานด้วยความต้ังใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน  ผ่านโครงการพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง  และให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในการดำเนินกิจกรรมฯ  ณ  บริเวณด้านหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลบัลลังก์รวมพลังประชาชนติดตั้งภาพถวายความอาลัย พระราชกรณียกิจ พระจริยวัตร

ข่าว ณ วันที่ 26 ต.ค. 59 เวลา 9:32 น. โดย super