791 )ประธานเปิดอบรมโครงการชุมชนร่วมใจผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก

วันพุธที่  26  ตุลาคม  2559  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการชุมชนร่วมใจผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ  และให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในการดำเนินโครงการดังกล่าว  มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  ผู้สูงวัย  และผู้ดูแลผู้สูงวัยเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าวนี้  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประธานเปิดอบรมโครงการชุมชนร่วมใจผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก

ข่าว ณ วันที่ 26 ต.ค. 59 เวลา 10:42 น. โดย super