790 )นายกเทศมนตรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทต.บัลลังก์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมรับเสด็จ

วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2559  เวลา  09.30  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบัลลังก์  ที่ได้เดินทางไปร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์  สถานที่  เพื่อเตรียมรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่ราชองครักษ์  สำนักพระราชวัง  ในวันที่  27  ตุลาคม  2559  ในการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชากุมารี  เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคารสิริวิทยาทร  ในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559  ณ  ศูนย์ศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  11  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทต.บัลลังก์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมรับเสด็จ

ข่าว ณ วันที่ 25 ต.ค. 59 เวลา 9:27 น. โดย super