769 )โครงการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

วันพฤหัสบดีที่  29  กันยายน  2559  เวลา  10.00  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  (long  term  care)  ดำเนินงานโดยชมรมผู้สูงอายุ  ร่วมกับเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัลลังก์  มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ปลัด  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำ  และผู้ดูแลผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาโครงการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ข่าว ณ วันที่ 29 ก.ย. 59 เวลา 17:50 น. โดย super